Svátek má: Ignác

Komentáře

Michal Kraus

ekonom a politik

Proč se letitý program ČSSD na podporu sportu chystá realizovat ANO

Když v roce 1995 založila pod vedením autora článků parta sportovních nadšenců v ČSSD odbornou komisi pro sport, stala se ČSSD jedinou politickou stranou, ve které sportovní komise pracovala.

Komise vypracovala řadu koncepčních materiálů, které se v období 1998 – 2006, kdy byla ČSSD ve vládě, promítly do celé řady vládních dokumentů i do legislativy.
         
Všechny tyto legislativní změny byly v těchto navíc doplněny řadou investičních programů, díky kterým postupně získávaly sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, obce i škol všech stupňů prostředky na obnovu, modernizaci a rozvoj sportovních zařízení. Díky tomu také získal sport např. v roce 2006 částku cca 7, 5 mld. Kč, což by v dnešních cenách a podmínkách činilo až 12 mld. Kč.
    
Po nástupu pravicových vlád po roce 2006 byly postupně zejména díky politice tehdejšího ministra financí Miroslava Kalouska všechny investiční programy pro sport zrušeny, novelou loterijního zákona byly zrušeny i odvody loterií do sportu a financování sportu se postupně propadlo na historické polistopadové minimum.
    
Proto se také financování sportu před parlamentními volbami v roce 2010 stalo jedním ze stěžejních volebních témat a odborná komise ČSSD přišla opět s novou koncepcí a novým programem ČSSD v oblasti sportu a také s Oranžovou knihou sportu.
    
Bohužel ČSSD nevyhrála volby ani v roce 2010 a tak se eventuální naplňování programu ČSSD v oblasti sportu přesunulo až do dalšího volebního období. Že své změny v oblasti státní podpory sportu myslí vážně, dala najevo instalováním stínového ministra sportu v stínové vládě ČSSD v letech 2010 – 2013.
    
Přestože do parlamentních voleb 2013 ČSSD vstupovala se stejným programem a stejnými cíli jako v roce 2010 a po volbách sestavila koaliční vládu, nastalo poprvé období, kdy premiér, vedení ČSSD a vedení MŠMT (přestože ministr byl nominován ČSSD) nejenže nerespektovali doporučení a koncepční materiály sportovní komise, ale nerespektovali ani volební program ČSSD, dokonce ani programové prohlášení vlády z února 2014 v oblasti sportu. Situace se zhoršila zejména po odchodu ministra Chládka a nástupu nové ministryně školství za ČSSD Kateřiny Valachové v červnu 2015.
    
Přitom ještě Programová rezoluce 38. sjezdu ČSSD, který se konal ve dnech 13. – 14. 3. 2015 v pasáži Sociální soudržnost na návrh sportovní komise ČSSD říká: „ Sport se nesmí stát aktivitou jen pro bohaté. Už v roce 2016 chceme posílit financování sportu o 3 miliardy korun ročně.“
    
Navzdory programovým dokumentům ČSSD, navzdory usnesení 38. sjezdu ČSSD a navzdory návrhům sportovní komise ČSSD (objem financí ze státního rozpočtu pro sport 6,5 mld. Kč 2016, 7,5 mld. Kč 2017) sdělil politický tajemník ministryně Valachové na zasedání sportovní komise ČSSD dne 20. 10. 2015, že: „Ministryně školství Valachová se snaží podporovat navýšení rozpočtu pro rozvoj českého sportu. V současnosti je však prioritou zajištění učitelů pro 30 000 nových dětí.“
    
Výsledkem byly pouhé 3,5 mld. Kč ze státního rozpočtu do podpory sportu v roce 2016. Přitom premiér Sobotka byl ochoten ještě před konečným schválením zákona o státním rozpočtu na rok 2016 po dohodě s předsedou sportovní komise (autorem článku) navýšit rozpočet MŠMT ve prospěch sportu v roce 2016 o dvě mld. Kč, připravena podpořit tento návrh byla i většina ministrů. Podmínkou ovšem bylo, že ve vládě tento požadavek vznese ministryně školství Kateřina Valachová, což se nestalo a sport v roce 2016 tak přišel zbytečně o 2 mld. Kč.
    
Sportovní komise pro jednání ÚVV ČSSD v prosinci 2016 předložila tyto materiály:
I. Analýzu realizace nesplněných programových předvolebních i povolebních slibů ČSSD sportovnímu prostředí.
II. Přehled vládních dokumentů o podpoře rozvoje sportu za posledních 10 let
III. Doporučení sportovní komise ČSSD pro ÚVV ČSSD zajištění realizace neplněných vládních slibů v oblasti sportu
    
V rozporu se Stanovami ČSSD pracovní předsednictvo ÚVV nepovolilo tyto dokumenty členům ÚVV rozdat s tím, že je musí schválit politické grémium ČSSD a poté budou členům ÚVV rozeslány, což se do dnešního dne nestalo.
       
Na svých dalších zasedáních v průběhu prvních tří čtvrtletí roku 2016 sportovní komise přijala řadu usnesení k nápravě neplnění programu ČSSD v oblasti sportu a kromě jiného předložila vlastní návrh krátkodobého a dlouhodobého programu ČSSD. Na požadavek na zahájení prací na samostatném orgánu státní správy v oblasti podpory sportu v souladu s programovými dokumenty ČSSD však na základě požadavku ministryně Valachové premiér Sobotka sdělil, že v současné době nové ministerstvo sportu nepřipadá v úvahu, jelikož by byla oslabena pozice stávajícího MŠMT.
     
10. a 11. 3. 2017 se konal v Brně 39. sjezd ČSSD, který část návrhu dlouhodobého programu ČSSD v oblasti sportu zpracovaného sportovní komisí schválil. Došlo ke zkrácení textu, z něhož vypadla řada pasáží, včetně konkrétní výše navrhovaných výdajů na sport na úrovni 1% celkových výdajů SR.
    
Tento fakt na svém zasedání 11. 4. 2017 sportovní komise zkritizovala a:
 • vyjádřila zásadní nespokojenost, že při závěrečné redakci Dlouhodobého programu ČSSD v oblasti sportu došlo k výraznému zkrácení textu, které zapříčinilo zásadní deformaci textu a odstranění nejdůležitějších a zásadních obsahových bodů.
 • členové komise vyjádřili výrazné znepokojení, že odborné výstupy z komise se nijak neprojevují v odborném rozhodování vedení strany, ministerstva a poslaneckého klubu ČSSD.
    
Na svém dalším zasedání dne 12. 5. 2017 sportovní komise přijala usnesení, v němž se mimo jiné praví:
 • SK je velmi znepokojena současným stavem rozhodování ve věci financování českého sportu. Komise se domnívá, že jednou z hlavních příčin tohoto stavu je odborná nezpůsobilost ministerských úředníků ze sportovního úseku, ale i dalších úseků – legislativního a kontrolního a úseku správy majetku, které vytvářely pravidla pro rozdělování dotací bez elementárních znalostí v oblasti sportu.
 • SK vyslovuje politování, že přes četné výhrady odborné komise odpovědní představitele MŠMT tyto připomínky nerespektovali, s odbornou komisí téměř nekomunikovali a ani nevyužili opakovaných nabídek personální výpomoci při rozhodování MŠMT v rámci financování sportu.
 • SK je zásadním způsobem znepokojena faktem, že v rozporu se zásadami vlády pro poskytování dotací nebyla k termínu 31. 3. 2017 vyplacena sportovnímu prostředí alespoň polovina neinvestičních dotací na provoz a činnost sportovních organizací a kromě toho podle posledního vyjádření ministryně školství bylo zastaveno financování sportovního prostředí v rámci neinvestičních dotací zastaveno úplně a v podstatě odloženo na neurčito. Toto rozhodnutí považujeme za naprosto likvidační pro celé sportovní prostředí a jeho činnost a důrazně žádáme paní ministryni a předsedu vlády, aby v souladu s citovanými zásadami zabezpečili do konce jejího mandátu profinancování alespoň jedné poloviny celkového objemu všech neinvestičních dotací.
 • Komise je hluboce znepokojena vývojem prací na programových dokumentech ČSSD v oblasti sportu. V kontroverzních úpravách dlouhodobého programu v oblasti sportu, které byly učiněny bez konzultace se sportovní komisí a odchýlily se tak od programové konference z dubna 2016. Stejně tak je komise hluboce znepokojena procesem zpracování volebního programu a zejména jeho současnou podobou, která rovněž nevychází ze závěrů programové konference a ani z Oranžové knihy sportu 2017 a ani nerespektuje usnesení a závěry přijatých Komisí ČSSD pro sport. Předložený text je z pohledu komise naprosto nevhodný pro volební kampaň a postrádá jakoukoliv potenciální konkurenceschopnost v oblasti sportu v porovnání s ostatními politickými stranami.
 • Komise je připravena předložit vlastní návrh volebního programu a to okamžitě. V této souvislosti komise pověřuje svého předsedu a člena předsednictva k prezentaci volebního programu Komise ČSSD pro sport.
 • Komise pověřuje předsedu, aby o jejím stanovisku informoval předsednictvo ČSSD, a žádá členy komise, aby prezentovaly své stanovisko mezi ostatní členy.
         

Navzdory návrhu sportovní komise, který vycházel z dlouhodobého programu ČSSD, z Oranžové knihy sportu i předchozích volebních programů v oblasti podpory sportu, nebyl navržený program vedením ČSSD vůbec akceptován.
    
Navíc vedením týmu pro volební program 2017 v oblasti podpory sportu byla pověřena ministryně Valachová a v jejím týmu nebyl žádný z členů sportovní komise. Výsledek byl tristní. Poprvé od volebního programu ČSSD v roce 1996 nastala totální degradace v podporu sportu ze strany ČSSD.
    
Ve volebním programu pro parlamentní volby v roce 2017 bylo pouhých šest zcela obecných vět a nic neříkajících vět v kapitole „ Posílíme kvalitní a dostupné školství pro všechny“ a v materiálu Hlavní priority volebního programu ČSSD se slovo sport nevyskytlo vůbec.

Bezprostředně po odchodu Valachové z MŠMT zasedla sportovní komise ČSSD, a to dne 28. 6. 2017 a potom znovu 20. září 2017Na svém jednání konstatovala, že:
 • SK konstatuje, že žádné z odborných doporučení směrem k činnosti MŠMT v oblasti podpory sportu ani vedení ČSSD v oblasti tvorby volebních programů nebyla akceptována, což zásadním způsobem poškozuje a bude poškozovat ČSSD ve volební kampani v parlamentních volbách 2017 a to zejména ve sportovním prostředí.
 • SK vyjadřuje zásadní nesouhlas nejen s procesem tvorby volebních programů ČSSD, ale i s jejich konečným zněním v oblasti podpory sportu, které byly schváleny na programové konferenci ČSSD pro parlamentní volby v roce 2017.
 • Podoba volebního programu je v oblasti sportu naprosto nedostatečná a zejména připojení problematiky sportu pod kapitolu školství považuje komise za naprosto skandální a významu sportu naprosto neodpovídající.
 • Všichni členové komise se shodli na tom, že současná politika vedení ČSSD a vedení MŠMT v oblasti sportu a pohybových aktivit je mezi sportovní veřejností přijímána s obrovskými rozpaky, nespokojeností a zklamáním. Členové komise dospěli k názoru, že tato politika v oblasti sportovního prostředí je pro ČSSD škodlivá.
    
Ani na toto usnesení sportovní komise nikdo z vedení ČSSD nereagoval, proto se sportovní komise ČSSD ještě před vyvrcholením parlamentní volební kampaně na svém zasedání dne 20. 9. 2017 pokusila hrozící krach ČSSD mezi druhou největší sociální skupinou v ČR – sportovci odvrátit, když přijala následující usnesení:
  
Ubohý volební výsledek ČSSD v parlamentních jen potvrdil obavy sportovní komise, že kromě jiných voličských skupin se podařilo nejen bývalému vedení ČSSD, ale i bývalé ministryni školství za ČSSD Valachové od volby ČSSD odradit celé sportovní prostředí, které bylo dvacet let většinovým příznivcem ČSSD a jejího programu v oblasti sportu.
   
V současné době je plagiátorství velmi vděčným mediálním tématem. Ale lze vinit ANO, že pro volby 2017 opsalo letitý program ČSSD v oblasti sportu, když programový tým ČSSD pro parlamentní volby v čele s Kateřinou Valachovou navzdory návrhu sportovní komise ČSSD tento program nahradilo nicneříkajícím blábolem?
   
Lze snad vyčítat, že ANO oslovilo bývalé voliče ČSSD z řad sportovní veřejnosti programovým dokumentem, který po vzoru ČSSD reálně a konkrétně odpovídal na způsob nápravy kalamity ve financování podpory sportu, kterou po sobě na MŠMT zanechala Valachová a odvedlo jejich voličské hlasy od ČSSD k ANO?
    
Voliči šli za tím, kdo jim slíbil, že sportu v ČR po dlouhých deseti letech ústrků zase bude lépe. Důkazem budiž porovnání Vize ANO 2030 v oblasti podpory sportu s Oranžovou knihou sportu z roku 2010, resp. 2017 a návrhem dlouhodobého programu ČSSD v oblasti sportu ze září 2016, který vedení ČSSD předložila sportovní komise.
    
O to víc zarážející je fakt, že nové vedení ČSSD i po prokazatelném volebním debaklu i nadále přehlíží návrhy a doporučení sportovní komise směrem k nápravě současného zoufalého stavu ve financování sportu a nepochopitelně ponechává iniciativu hnutí ANO, přestože s ním vstoupila do vlády, vůbec neusiluje o jakoukoli participaci ČSSD na odstranění škod napáchaných na sportovním prostředí Kateřinou Valachovou.
    
Navíc ji zcela bez povšimnutí nechává i nadále pomlouvat a urážet sportovce, sportovní veřejnost i členy sportovní komise ČSSD a páchat další škody mezi nemnohým zbytkem voličů ČSSD mezi sportovní veřejností, zejména na malých obcích a městech. Místo toho ji, jako jednu ze strůjkyň prohry v parlamentních volbách, nechává stále více exhibovat v médiích jako mluvčí poslaneckého klubu ČSSD a odpuzovat tím od ČSSD další a další voliče.
   
Kdy to někdo ze současného vedení ČSSD konečně pochopí?

Michal Kraus