Svátek má: Oldřiška

Regiony

Velikost textu:

Jihočeský kraj zažádá o dalších 119 milionů na kotlíkové dotace

Jihočeský kraj zažádá o dalších 119 milionů na kotlíkové dotace

Žádost o finanční prostředky do NZÚ podá Jihočeský kraj poté, co podání příslušného projektu schválí 12.12.2019 zastupitelstvo kraje.

Ilustrační foto
2. prosince 2019 - 07:30

Dne 13. 11. 2019 byla v rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ) vyhlášena ze strany Ministerstva životního prostředí výzva pro kraje k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci podprogramu „Nová zelená úsporám - Adaptační a mitigační opatření“, který je určený pro další financování tzv. „kotlíkových dotací“ nad rámec prostředků poskytovaných z Operačního programu Životní prostředí. Prostředky programu NZÚ jsou na rozdíl od Operačního programu Životní prostředí, který je financován Evropskou unií, financovány z výnosů emisních povolenek.

V rámci výzvy v NZÚ mohou kraje požádat o prostředky na dofinancování žádostí fyzických osob o výměnu zastaralého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, které splnily věcné a formální podmínky pro poskytnutí kotlíkové dotace, z důvodu nedostatku finančních prostředků ale byly v rámci 3. kola kotlíkových dotací zařazeny do zásobníku žádostí.

Alokace výzvy pro kraje v rámci NZÚ činí celkem 1 500 000 000 Kč, na Jihočeský kraj připadá 119 739 182 Kč. Žádost o finanční prostředky do NZÚ podá Jihočeský kraj poté, co podání příslušného projektu schválí 12. 12. 2019 zastupitelstvo kraje.

V současné době je v Jihočeském kraji již kompletně ukončeno a finančně vypořádáno 1. kolo kotlíkových dotací a jsou administrovány poslední žádosti v rámci 2. kola. Celkem bylo v Jihočeském kraji realizováno již 5 458 výměn zastaralých zdrojů tepla za 600 mil. Kč.

Dne 16. 8. 2019 byla na základě usnesení Rady Jihočeského kraje vyhlášena výzva v rámci 3. kola kotlíkových dotací (dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ financovaný z Operačního programu Životní prostředí) s alokací 302 mil. Kč. Příjem žádostí byl zahájen 23. 9. 2019 v 6 hod. Výzva pro předkládání žádostí je stále otevřena.

V rámci 3. kola bylo v Jihočeském kraji doposud doručeno 5 812 elektronických žádostí v celkovém objemu požadované dotace ve výši 661 mil. Kč. Z toho bylo k danému termínu doručeno 4 418 žádostí v objemu dotace přes 501 mil. Kč i v listinné podobě.

Rozdíl mezi počtem elektronických žádostí a žádostí doručených také v listinné podobě je z velké míry dán opakovaným podáním elektronických žádostí. K těmto duplicitně podaným žádostem již pak nebude doručena listinná verze a budou z administrace vyřazeny.


V současné době probíhá kontrola přijatelnosti došlých žádostí, přičemž rada kraje již schválila poskytnutí dotace pro 1262 žádostí. Další žádosti budou postupně schvalovány v následujících termínech zasedání rady kraje. Z disponibilní alokace 3. kola kotlíkových dotací (302 mil. Kč z Operačního programu Životní prostředí) bude možné uspokojit v Jihočeském kraji cca 2 650 žádostí. Pro uspokojení dalších žádostí je určena výzva v rámci NZÚ, přičemž z částky určené pro Jihočeský kraj v rámci NZÚ, tedy z necelých 120 mil. Kč, pak bude možné proplatit dalších přibližně 1 060 žádostí.

Pro financování zbývajících žádostí podaných ve 3. kole kotlíkových dotací může Jihočeský kraj získat další finanční částku z alokací krajů, v nichž nebude o prostředky určené na kotlíkové dotace dostatečný zájem (analýza bude provedena ze strany Ministerstva životního prostředí na začátku roku 2021). Konečný počet žádostí, které bude na konec možné v Jihočeském kraji uspokojit, tak může být ještě vyšší.

Předmět podpory v rámci NZÚ je totožný se 3. kolem kotlíkových dotací, podpora je tedy určena na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním (pouze kotle nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu) v rodinných domech s maximálně 3 bytovými jednotkami za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu s ručním nebo automatickým přikládáním nebo plynový kondenzační kotel. Stejné jsou i další podmínky pro poskytnutí dotací.

Jihočeský kraj schválil dotační programy pro rok 2020

Maximální dotační sazby pro jednotlivé zdroje tepla jsou v rámci NZÚ nastaveny takto:
  • 75 % způsobilých výdajů v případě pořízení plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 tis. Kč;
  • 80 % způsobilých výdajů v případě pořízení kotle na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč;
  • 80 % způsobilých výdajů v případě pořízení tepelného čerpadla nebo automatického kotle na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč.

Dotační sazba, resp. výše maximální dotace tedy zůstala pro všechny podporované zdroje stejná jako ve 3. kole kotlíkových dotací. Žadatelé z vymezených prioritních obcí, kde došlo v uplynulých letech k překročení jednoho ze sledovaných imisních limitů, jsou stejně jako v případě kotlíkových dotací bonifikováni a mohou získat navýšení dotace o 7 500 Kč, pokud si o něj ve své žádosti požádali. Největší zájem je ve 3. kole o tepelná čerpadla.

Jihočeský kraj nebude stejně jako doposud žádosti o kotlíkovou dotaci spolufinancovat ze svého rozpočtu. Dotace bude příjemcům i nadále proplácena ex post, tj. poté, co doloží zafinancování výměny zastaralého kotle ze svých prostředků.

Pro čerpání částky z NZÚ nebude nutné vyhlašovat nový dotační program a žadatelé nebudou muset předkládat své žádosti znovu, nýbrž budou využity žádosti podané v rámci 3. kola kotlíkových dotací, které budou uspokojovány v pořadí dle času podání.

Jihoceskenovinky.cz informoval Bc. David Hocke za Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice.

(jv,Jihoceskenovinky.cz foto:arch)