Svátek má: Žofie

Regiony

Velikost textu:

Spalování trávy se může rychle vymknout kontrole

Spalování trávy se může rychle vymknout kontrole

Roste počet požárů v přírodě. Blížící se jaro láká vyklidit zahrady nebo jít čistit les. Spalování trávy, hrabanky a dalších porostů se však mohou rychle vymknout kontrole.

Ilustrační foto
29. března 2021 - 07:30

Statistiky HZS zcela jasně ukazují, že právě březen a duben jsou měsíce, kdy hasiči vyjíždějí k požárům v přírodním prostředí častěji než kdykoli jindy v průběhu roku. Ze zkušeností víme, že za většinou požárů stojí lidská neopatrnost a nedbalost, nedovolené rozdělávání ohně a především pak zmiňované pálení klestí a biologického odpadu.

Ať už se jedná o pálení nebo rozdělávání ohňů ve volné přírodě, varujeme: suchý hořící porost v kombinaci s větrem a případné nedodržení bezpečnostních zásad může způsobit velké škody jak na majetku, tak především na životech a zdraví! Hasiči apelují: pokud není nezbytně nutné, vyvarujte se jakéhokoli zakládání ohně v přírodě!

Pokud se přesto rozhodnete spalovat, přečtěte si naše rady:

Nejprve je nutné připomenout, že plošné vypalování porostů a suché trávy je zákonem zakázáno!!!
Co mě čeká při porušení platné legislativy?

  • podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona.

!    Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000,- Kč.

  • Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty.  Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

!    Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba přestupku podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento přestupek jim může být uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč.

Při spalování (pálení), kterým označujeme kontrolované spalování přírodních materiálů za podmínek určených dotčenými zákony (zákon o požární ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další) a za podmínek stanových vyhláškami obcí, pak hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru. Shrabané porosty či odpad jsou často velmi suché a hrozí tak rychlé rozšíření požáru do okolí, na další objekty či plochu se suchou vegetací. Je proto nutné dodržovat minimálně základní opatření.

Jaká pravidla dodržovat při pálení?
  • velikost hromad zeleného odpadu po úklidu (případně zbytků po těžbě) zvolte tak, aby shořely během          doby, kdy je na místě přítomen dospělý dozor (v lese musí dozor konat minimálně dvoučlenná skupina          osob starších 18 let),
  • při náhlém zhoršení počasí - silném větru - pálení ihned přerušte a oheň uhaste,
  • místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na          zeminu,
  • u požářiště mějte připravené jednoduché hasební prostředky, jako jsou například písek, zem, kbelík s          vodou apod.,
  • místo pálení můžete opustit až po úplném uhašení a požářiště ještě pravidelně kontrolujte,
  • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
  • spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
  • osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním             pověřena.Jak nahlásit pálení? Pro podnikající fyzické a právnické osoby platí povinnost ohlašovat pálení na Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Zákonná povinnost se nevztahuje na fyzické osoby, které pálí na svém soukromém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálit odpad, doporučujeme jej na operační středisko také nahlásit.

Nejjednodušším způsobem nahlášení je prostřednictvím internetového formuláře na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje www.hzsjck.cz (formulář na pálení je jedním z bannerů na pravé straně - https://paleni.izscr.cz). Případně lze pálení nahlásit telefonicky na číslech 950 230 801 – 804.
Pálení nikdy nenahlašujte na tísňové linky 112 a 150.

Jihoceskenovinky.cz informovala Vendula Matějů, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.

(jv,jihoceskenovinky.cz foto:arch.hzs)